Rekrutujemy!


Projekt ITEM: Inclusive Transition to Electric Mobility
– stanowisko dla studentki/studenta lub doktorantki/doktoranta w międzynarodowym projekcie badawczym


Poszukujemy osoby o statusie doktorantki/doktoranta I lub II roku lub studentki/studenta ostatniego roku studiów II stopnia lub pięcioletnich na stanowisko badawcze w międzynarodowym projekcie pt. ITEM – Inclusive Transition towards Electric Mobility (Inkluzywne przejście na mobilność elektryczną). Przedmiotem projektu jest kwestia sprawiedliwości społecznej procesu rozwoju elektromobilności, analizowana przede wszystkim z perspektywy gospodarstw domowych, polityk publicznych i ich twórców oraz dostawców usług elektromobilnych w toku analizy danych zastanych, badań empirycznych i warsztatów prowadzonych w czterech europejskich miastach. Więcej na temat idei i celów projektu można przeczytać TUTAJ oraz na stronie projektu https://item.web.ox.ac.uk/.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum tworzone przez Instytut Ekonomii Transportu w Oslo, Uniwersytetem w Utrechcie, Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Heksagon Research w Poznaniu. W skład zespołu wchodzą czołowi badacze i badaczki z dziedziny studiów nad mobilnością i zachowaniami transportowymi oraz ich konsekwencjami.
Udział w projekcie pozwoli kandydatowi/kandydatce rozwinąć umiejętności badawcze i organizacyjne, zdobyć międzynarodowe doświadczenie i rozwinąć dorobek naukowy. Będzie stanowić również dobry wstęp do dalszej kariery w środowisku akademickim, branży elektromobilności lub administracji publicznej. Praca na proponowanym stanowisku daje też możliwość przygotowania pracy doktorskiej na podstawie wyników projektu, w tym także pod kierunkiem członków zespołu (kierowniczki projektu – dr hab. Aleksandry Lis oraz ewentualnych promotorów pomocniczych w postaci członków zespołu).


Do najważniejszych zadań osoby pracującej na stanowisku będzie należeć w szczególności:

 • udział w przeglądzie anglojęzycznej i polskojęzycznej literatury naukowej i branżowej dotyczącej elektromobilności w Polsce;
 • wyszukiwanie, zbieranie i analiza danych (głównie ilościowych) dotyczących mobilności i elektromobilności w aglomeracji Poznańskiej;
 • udział w analizie wyników badania sondażowego na temat elektromobilności i sprawiedliwości społecznej;
 • współtworzenie ilościowych modeli i scenariuszy rozwoju elektromobilności w Poznaniu i w Oslo;
 • tworzenie artykułów do czasopism naukowych, dotyczących scenariuszy rozwoju elektromobilności w Oslo i w Poznaniu, mechanizmów przyjmowania i odrzucania elektromobilności przez gospodarstwa domowe, polityki w zakresie elektromobilności oraz analizy upowszechniania się tej formy przemieszczania się z perspektywy sprawiedliwości społecznej.
  Wymiar zaangażowania:
  10h tygodniowo
  Miejsce zatrudnienia:
  Heksagon Research, Poznań (możliwa jest praca zdalna)
  Forma umowy:
  Umowa zlecenie
  Wynagrodzenie:
  1600 zł brutto miesięcznie
  Okres zatrudnienia
  Od maja albo czerwca 2022 r. do marca 2024 r.
  Wymagania (obowiązkowe):
 • status
  ● doktorantki/doktoranta w dziedzinie nauk społecznych
  LUB
  ● studentki/studenta w dziedzinie nauk społecznych na studiach II stopnia lub w trakcie ostatnich dwóch lat jednolitych studiów magisterskich, planującej/planującego kształcenie na studiach doktoranckich
  przez cały okres trwania projektu (do marca 2024);
 • niepobieranie wynagrodzeń z tytułu uczestniczenia w innych projektach finansowanych przez NCN w kwocie uniemożliwiającej pobieranie wynagrodzenia w projekcie ITEM;
 • dysponowanie 10h tygodniowo na pracę w projekcie w całym okresie jego trwania (poza okresami urlopowymi);
 • znajomość języka polskiego na poziomie B2/C1;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1;
 • umiejętność pracy z danymi ilościowymi – opracowanie statystyczne, analizy wielozmiennowe;
 • gotowość i chęć do nauki;
 • umiejętność logicznego myślenia i syntezowania wiedzy;
 • komunikatywność.

Mile widziane (nieobowiązkowe):
• zainteresowanie takimi tematami jak mobilność, elektromobilność, sprawiedliwość społeczna, nierówności społeczne, polityka miejska, polityka energetyczna i/lub polityka klimatyczna;
• studiowane i/lub ukończone kierunki: socjologia, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna lub ekonomia;
• doświadczenie w pracy projektowej;
• doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych;
• doświadczenie w tematyce projektu;
• doświadczenie w analizach statystycznych;
• znajomość metod analizy GIS i umiejętność pracy z danymi GIS;
• umiejętność posługiwania się programem komputerowym do analiz statystycznych (np. R, Statistica, SPSS);
• umiejętność posługiwania się programem komputerowym do analizy danych jakościowych i mieszanych (np. Nvivo, Maxqda);
• umiejętność posługiwania się programem komputerowym do analizy danych GIS (np. QGIS, ArcGIS).

Zachęcamy do kontaktu i aplikowania o stanowisko! W razie dalszych pytań informacji udzielają: w kwestiach formalnych i finansowych – Agata Tryksza (agata.tryksza@heksagon.org), w kwestii projektu i wymagań merytorycznych – Filip Schmidt (filip.schmidt@heksagon.org).


Procedura
Etap I: złożenie wniosku wraz z załącznikami poprzez formularz umieszczony pod adresem https://tinyurl.com/heksagon-item-2022-rekrutacja albo przesłanie informacji i wymaganych załączników na adres agata.tryksza@heksagon.org do dnia 30 kwietnia 2022. Wymagane informacje i załączniki to:

 1. Podanie podstawowych informacji o sobie i załączenie CV (bez ewentualnych publikacji);
 2. Załączenie listy pięciu dzieł oraz najważniejszego dzieła (PDF). Dziełami nie muszą być tylko artykuły naukowe, może to być także np. praca dyplomowa, praca zaliczeniowa, blog lub inny materiał;
 3. Autoocenę kompetencji oraz – opcjonalnie – o dokładniejsze informacje na temat wybranych kompetencji i kontekstu ich uzyskania;
 4. Opisanie po angielsku motywacji do udziału w projekcie (maksymalnie 10 zdań) oraz opcjonalnie – o załączenie listu rekomendacyjnego (PDF, język polski lub angielski).

Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami, odwołująca się do informacji zamieszczonych we wniosku oraz dwóch artykułów naukowych udostępnionych osobom zakwalifikowanym do uczestnictwa w II etapie rekrutacji.


Etap III: ogłoszenie wyników.
Nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane. Zastrzegamy też sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu i ewentualnego jego powtórzenia w przypadku, gdyby żadna z osób kandydujących nie spełniała wymaganych kryteriów lub gdyby liczba kandydatów okazała się zbyt nisk


Projekt “Inkluzywne przejście na mobilność elektryczną” o numerze 2020/02/YHS4/00078 jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu ERA-NET UAC, który otrzymał dofinansowanie na podstawie Umowy Finansowej nr 875022 w ramach Programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020