Plany miejscowe dla Warszawy – geoankieta / geoprezentacja

Nasza współpraca z Wydziałem Dialogu w Planowaniu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta st. Warszawy trwa od kwietnia 2017 roku. Od tego czasu przeprowadziliśmy pięć badań preferencji mieszkańców za pomocą geoankiet i zaprezentowaliśmy w internecie trzynaście planów miejscowych.
Wyniki geoankiet prezentujemy w postaci raportów. Znajdują się w nich mapy rozmieszczenia miejsc odwiedzanych. Dzięki temu planiści mogą zorientować się, gdzie mieszkańcy okolicy robią zakupy, gdzie chodzą na spacery oraz czy obszar objęty planem obfituje w różnorodne funkcje, czy pełni głównie funkcję mieszkaniową.
Gdy plan jest gotowy, prezentujemy go w internecie w formie interaktywnej, która ma ułatwić zrozumienie jego zapisów i przygotowanie uwag. Jest to element ustawowej procedury wyłożenia planu do publicznego wglądu. Po wejściu w aplikację, użytkownicy mogą przybliżać i przesuwać widok mapy oraz przełączać warstwy (np. zdjęcie satelitarne), a po kliknięciu mogą zapoznać się ze skróconym opisem treści planu przygotowanym przez projektantów.

Proces realizacji projektu

Badanie preferencji na początku prac nad planem miejscowym

plany miejscowe

Prezentacja wyników w formie raportu z merytoryczną analizą

plany miejscowe

Prezentacje planów miejscowych na końcowym etapie prac

plany miejscowe

Informacje o projekcie

Klient

Wydział Dialogu w Planowaniu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Okres realizacji

04.2017 – realizacja w toku

Użyte narzędzia

geoankieta, geoprezentacja

Zakres realizacji

1. Pięć badań z wykorzystaniem geoankiet dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na etapie zbierania wniosków: dla północnej części Targówka Mieszkaniowego, rejonu ulicy Swojskiej, rejonu PKP Warszawa Włochy, obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, rejonu Placu Zawiszy (badanie w trakcie).

2. Trzynaście geoprezentacji dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na etapie wyłożenia do publicznego wglądu: dla Wierzbna w rejonie ul. Joliot-Curie, północnej części osiedla Stokłosy, obszaru Jelonki Południowe, dla Powiśla Południowego, rejonu ulicy Burakowskiej, osiedla Słodowiec, ogródków działkowych w rejonie ulicy Kinowej, obszary Las, obszaru Czerniakowa Południowego, dla rejonu ulic Wolskiej i Płockiej, rejonu przedpola Pałacu Wilanowskiego, dla północnej części osiedla Stokłosy – część A, obszaru Michałowa i Szmulowizny w rejonie alei Solidarności.

Liczby projektu

1147
uczestników geoankiet
13
geoprezentacji planów
5
geoankiet
Zastosowanie oprogramowania pozwoliło zwiększyć liczbę osób biorących udział w konsultacjach społecznych w planowaniu przestrzennym, ułatwiło dostęp mieszkańców i innych interesariuszy do informacji dotyczących planowania przestrzennego, a także pozwoliło na podejmowanie decyzji z uwzględnieniem preferencji wyrażanych przez uczestników konsultacji.

Monika Konrad

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA BIURA ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Zrealizujemy podobny projekt w Twoim mieście!