GEOKONSULTACJE

Wspieramy gminy w prowadzeniu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

Używamy narzędzi internetowych do rozpoznania potrzeb i opinii mieszkańców.

Prezentujemy plany w Internecie w przystępnej, interaktywnej formie.

Angażujemy mieszkańców w planowanie przestrzeni za pomocą narzędzi internetowych.

Nasze narzędzia

Geoankieta

To internetowa ankieta, wykorzystująca mapy. Pozwalająca zrozumieć preferencje mieszkańców i dowiedzieć się jak oni korzystają i oceniają konkretne przestrzenie.

Geodyskusja

To internetowa dyskusja, która dotyczy konkretnego miejsca na mapie. Celem geodyskusji jest zebranie opinii na temat planów i projektów przestrzennych.

Geoprezentacja

To mapa interaktywna na której jest umieszczony dokument planistyczny lub projekt urbanistyczny wraz z wynikami geoankiety.

1
2
3
1
2
3

Etap zbierania wniosków

Etap tworzenia koncepcji

Etap wyłożenia projektu do publicznego wglądu

Przykładowe wdrożenia

konsultacje społeczne

Zmiana organizacji ruchu

Zorganizowaliśmy geoankietę na temat preferencji mieszkańców w poruszaniu się po osiedlu Jeżyce, w której wzięło udział prawie 2000 mieszkańców.

Zagospodarowanie terenów zieleni

Zorganizowaliśmy geodyskusję na temat  projektu zagospodarowania terenów zieleni przy poznańskim Forcie VII, odwiedzoną przez ponad 600 osób.

plany miejscowe

Prezentacja planów przestrzennych

Przygotowaliśmy 13 geoprezentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy wraz z badaniami ankietowymi.

Zobacz przykładową:

Geoankietę

Geodyskusję

Geoprezentację

Zrealizujemy podobny projekt w Twoim mieście!