BADANIA SEKTOROWE

 Dostarczamy kompleksowego wsparcia dla podejmowania decyzji.

Wspieramy tworzenie polityk i strategii sektorowych.

Dostarczamy wiedzy na temat warunków życia mieszkańców

Wspieramy odpowiednie ukierunkowanie rozwoju miasta.

Oferta badań

 

Badamy zachowania, opinie i oceny mieszkańców dotyczącye przestrzeni na wczesnych etapach planowania. Wykorzystujemy w tym celu geoankiety i metody tradycyjne, niewymagające dostępu do internetu.

 

Diagnozujemy warunki życia za pomocą danych z geoankiety i innych danych geoprzestrzennych (GIS), których używamy do wyliczenia wskaźników urbanistycznych dotyczących m.in.dostępności usług, zieleni, transportu zbiorowego. Diagnoza taka może być połączona z audytem terenowym.

 

Prezentujemy i zbieramy opinie na temat planów, strategii i koncepcji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym będących w opracowaniu. Wykorzystujemy w tym celu internetowe geoprezentacje, geodyskusje oraz spotkania i warsztaty konsultacyjne.

Możliwe zastosowania

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ

Oferujemy zaplecze badawcze i konsultacyjne przy opracowaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) w skali miast i aglomeracji, osiedlowych i strefowych planów uspokojenia ruchu, planów rozwoju sieci tras rowerowych i transportu zbiorowego. 

ZIELEŃ

Oferujemy analizy i konsultacje społeczne dotyczące rozwoju systemów zieleni i błękitno-zielonej infrastruktury w miastach i gminach. Wspieramy tworzenie baz danych o terenach zieleni uwzględniających ich położenie, wyposażenie i ocenę jakości dokonywaną przez użytkowników. 

Korzystając ze swoich wieloletnich doświadczeń, zróżnicowanych umiejętności naszego zespołu oraz sieci zaufanych partnerów, wspieramy podejmowanie decyzji dotyczących przestrzeni na różnych etapach i w różnych sektorach.

Nasze metody pozwalają m.in.:

• Oszacować ilość emisji CO2 z transportu, 

• Obliczyć udział środków transportu w podróżach, 

• Ocenić skłonność mieszkańców do zmiany zachowań transportowych, 

• Określić obszary, w których mieszkańcy są niezadowoleni z dostępu do transportu zbiorowego, 

• Obliczyć średni czas dojazdu między różnymi częściami miasta za pomocą różnych  środków transportu,

• Wskazać miejsca, w których występują utrudnienia w poruszaniu się np. problematyczne węzły przesiadkowe, 

• Poznać opinie mieszkańców na temat rozwiązań komunikacyjnych np. uspokojenia ruchu, buspasów, przebiegu tras rowerowych. 

• Wskazać obszary miasta, które mają niską i wysoką dostępność terenów zieleni,

• Zidentyfikować tereny zieleni, które są najczęściej odwiedzane i najlepiej oceniane przez mieszkańców.

Zrealizujemy podobny projekt w Twoim mieście!

slot gacor