Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań
i konsultacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Tematykę partycypacji społecznej znamy z różnych stron:
prowadzimy projekty badawcze, pracujemy w samorządzie osiedlowym
i organizacjach pozarządowych.

Nasze usługi kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji, które chcą uwzględnić wiedzę i opinie mieszkańców w pracy nad zagospodarowaniem przestrzennym. Kładziemy duży nacisk na jakość prowadzonych konsultacji i dopasowanie stosowanych technologii do potrzeb klientów.

Współpracujemy ze sobą od 2015 roku. Poznaliśmy się kilka lat wcześniej na poznańskich Jeżycach. Pracowaliśmy razem w projekcie “Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym” realizowanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie rozwinęliśmy metody używane obecnie w działalności Heksagonu. W kadencji 2015-2019 byliśmy radnymi i członkami zarządu Osiedla Jeżyce, gdzie zdobyliśmy cenne doświadczenie pracy w samorządzie. Do działania motywuje nas chęć wspierania samorządów, urbanistów, badaczy i mieszkańców w tworzeniu miast dobrych do życia i przyjaznych dla środowiska.

Nazwa i kształt Heksagonu nawiązuje z jednej strony do modeli numerycznych stosowanych w ekonometrii i geoinformacji, a z drugiej strony pokazuje różnorodność perspektyw na planowanie przestrzeni, z czym stykamy się prowadząc procesy partycypacji społecznej. Wiele map, które tworzymy, wykorzystuje ten kształt do prezentacji danych.

NASZ ZESPÓŁ

Michał Czepkiewicz


Prowadzę badania nad różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju miast. Obejmują one jakość życia i ich czynniki, ocenę warunków życia w miastach, mobilność mieszkańców oraz ich udział w planowaniu przestrzennym. W swoich badaniach wykorzystuję internetowe systemy informacji geograficznej. Tworzę wskaźniki i modele opisujące strukturę urbanistyczną, dostępność usług i przemieszczanie się mieszkańców miast.

 

Od 2012 roku prowadziłem na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu badania na temat wpływu terenów zieleni na jakość życia mieszkańców Poznania. Wykorzystywałem w nich dane z geoankiet oraz miary dostępności terenów zieleni.

 

Równolegle brałem udział w projekcie “Licz na zieleń” prowadzonym przez Fundację Sendzimira o podobnej tematyce.

 

W latach 2012 i 2014 odwiedziłem Uniwersytet Aalto w Finlandii, gdzie współpracowałem z zespołem Marketty Kytta w projektach badawczych na temat jakości życia i transportu z wykorzystaniem geoankiet i opracowanej tam metody softGIS.

 

Lata 2013-2014 spędziłem na San Diego State University w ramach stypendium Fulbrighta.

 

Równolegle, w latach 2013-2018, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zajmowałem się wykorzystaniem geoankiet i geodyskusji w planowaniu przestrzennym i urbanistyce. Wyniki dwóch projektów posłużyły do opracowania metod, które obecnie stosujemy w działalności Heksagonu.

 

W 2017 roku obroniłem pracę doktorską pod tytułem “Analiza geoinformacyjna jakości życia mieszkańców Poznania a układ strukturalny zieleni miejskiej”.

 

Od 2015 roku prowadzę na Uniwersytecie Islandzkim badania dotyczące powiązań pomiędzy stylami życia, strukturą urbanistyczną, mobilnością, jakością życia oraz emisjami gazów cieplarnianych. Temat wpływu człowieka na klimat i odporności na zmiany klimatu jest przedmiotem zainteresowania moich najnowszych projektów.

 

W kadencji 2015-2019 byłem radnym Osiedla Jeżyce w Poznaniu, gdzie zajmowałem się rozwojem zieleni na terenie osiedla i konsultowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Doświadczenie to pozwoliło mi lepiej poznać specyfikę pracy w samorządzie.

 

Linki do moich publikacji i badań:

https://www.researchgate.net/profile/Michat_Czepkiewic

https://scholar.google.is/citations?user=7MZJGnkAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

Projekty, w których brałem udział:

 • Analiza przestrzenna percepcji jakości życia mieszkańców miast w kontekście rozmieszczenia zieleni miejskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/N/HS4/00368
 • Licz na zieleń: Partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście, Fundacja Sendzimira.
  Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
 • Planuj swoje miasto: Badanie eksperymentalne udziału społecznego w podejmowaniu decyzji planistycznych z wykorzystaniem internetowego systemu informacji geograficznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS4/03850
 • Geoplan: Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych, ścieżka A umowa nr PBS3/A9/39/2015
 • Spatially sensitive understanding of urban sustainability, Uniwersytet Islandzki
  Projekt finansowany przez Uniwersytet Islandzki w ramach wewnętrznego funduszu grantowego
 • The quest for sustainable Reykjavik Capital Region: lifestyles, attitudes, transport habits, well-being and climate impact of young adults (SuReCaRe), Uniwersytet IslandzkiProjekt finansowany przez islandzką Agencję Planistyczną (Skipulagstofnun) i Zarząd Dróg (Vegagerðin)

Cezary Brudka


Moje zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania publicznego, w tym polityk przestrzennych, mieszkaniowych i transportowych. Interesuję się także ekonomią behawioralną i koncepcją degrowth.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywam w pracy naukowej realizowanej na macierzystej  uczelni i w Heksagonie. Od 2015 do 2018 uczestniczyłem także w projekcie badawczo-rozwojowym “Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym” realizowanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie koordynowałem wdrożenia pilotażowe i analizowałem ich wyniki.

 

Od 2016 roku jestem członkiem Rady i Zarządu Osiedla Jeżyce – jednostki pomocniczej Miasta Poznania. W działalności samorządowej staram się wprowadzać w życie dobre praktyki z zakresu planowania przestrzennego i transportu, a także – z zakresu komunikacji społecznej i konsultacji społecznych. Przykładem takiego działania było projektowanie zmian w organizacji ruchu na terenie osiedla poprzedzone badaniem potrzeb mieszkańców w formie geoankiety.

 

W roku 2018 uczestniczyłem w pracach zespołu przy Prezydencie Miasta Poznania, którego zadaniem było wypracowanie nowej koncepcji funkcjonowania roweru publicznego w Poznaniu. W projektowaniu rozwiązań wzięte pod uwagę były wyniki przygotowanego przeze mnie badania geoankietowego zachowań i preferencji użytkowników roweru publicznego.

Jestem absolwentem gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie obroniłem pracę licencjacką na temat oporu odległości w przejazdach rowerem publicznym – została ona nagrodzona I nagrodą (ex aequo) Fundacji UEP w konkursie na najlepsze prace obronione na UEP w roku akademickim 2016/2017 .

 

Aktualnie studiuję Zarządzanie, także na Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie w roku akademickim 2017/18 otrzymałem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W maju 2018 wraz z Adamem Rozynkowskim i Klaudią Chomiak otrzymaliśmy I nagrodę w konkursie “Miasto w Ruchu”, organizowanym przez UEP, Politechnikę Poznańską, Miasto Poznań i Volkswagen Poznań – nagrodzona praca dotyczyła wizji systemu transportu w Aglomeracji Poznańskiej w roku 2050.

 

Linki do moich publikacji i badań:

https://www.researchgate.net/profile/Cezary_Brudka