Ulice Jeżyc

Od czego się zaczęło i jak przebiegało?

W projekcie “Ulice Jeżyc” wzięliśmy udział ze względu na swoją społeczną działalność w radzie osiedla Jeżyce w Poznaniu. W 2017 roku z inicjatywy radnych osiedla, Zarząd Dróg Miejskich zlecił opracowanie “wielowariantowej koncepcji zmian organizacji ruchu na terenie osiedla Jeżyce”. Dokument ten miał w całościowy sposób analizować ruch na osiedlu, warunki przemieszczania się różnymi środkami transportu oraz proponować zmiany w organizacji ruchu i wytyczne do przebudowy ulic. Ze względu na duże zróżnicowanie opinii mieszkańców był to jeden z najtrudniejszych projektów, w jakich braliśmy udział.

Od czego się zaczęło?

W 2017 roku z inicjatywy radnych osiedla, Zarząd Dróg Miejskich zlecił opracowanie “wielowariantowej koncepcji zmian organizacji ruchu na terenie osiedla Jeżyce”. Dokument ten miał w całościowy sposób analizować ruch na osiedlu, warunki przemieszczania się różnymi środkami transportu oraz proponować zmiany w organizacji ruchu i wytyczne do przebudowy ulic.

Jakie narzędzie zostało zastosowane?

Na początkowym etapie prac zastosowaliśmy geoankietę do zbadania preferencji mieszkańców Jeżyc i rozpoznania utrudnień w poruszaniu się po osiedlu. W geoankiecie pytaliśmy także o proponowane lokalizacje różnych ułatwień dla poruszania się pieszo jak poszerzenie chodników czy wyniesione skrzyżowania. Ankietę odwiedziło ponad 2700 osób, które zaznaczyły na mapie 8960 obiektów.

Jakie narzędzie zostało zastosowane?

Na początkowym etapie prac zastosowaliśmy geoankietę do zbadania preferencji mieszkańców Jeżyc i zlokalizowania utrudnień w poruszaniu się po osiedlu. W geoankiecie pytaliśmy o propozycje ułatwień dla pieszych (takich jak poszerzenie chodników czy wyniesione skrzyżowania). Ankietę odwiedziło ponad 2700 osób, które zaznaczyły na mapie 8960 obiektów.

Czy mieszkańcy chcą zmian?

Dane z geoankiety pozwoliły między innymi oszacować jaka część uczestników opowiada się za uspokojeniem ruchu, a jaka część jest mu przeciwna. Dane takie mogą być bardzo przydatne w podejmowaniu decyzji politycznych w tak newralgicznych kwestiach jak ruch uliczny.

Czy mieszkańcy chcą zmian?

Dane z geoankiety pozwoliły oszacować jaka część uczestników opowiada się za uspokojeniem ruchu, a jaka część jest mu przeciwna. Takie dane są bardzo przydatne w podejmowaniu decyzji politycznych w tak newralgicznych kwestiach jak ruch uliczny.

Podczas interpretacji takich wyników należy zwrócić szczególną uwagę na reprezentatywność uczestników. Do rozpowszechniania informacji o ankiecie wykorzystaliśmy głównie media społecznościowe i konwencjonalne. Najwięcej wejść pochodziło z artykułu opublikowanego przez epoznan.pl i z wpisów na Facebooku, m.in. na profilu rady osiedla. Z tego względu w ankiecie wzięły udział głównie osoby korzystające na co dzień z internetu.

Podczas interpretacji wyników należy zwrócić szczególną uwagę na reprezentatywność uczestników, czyli zapewnienie możliwie największego udziału wszystkich stron, których dotyczą zmiany. Do rozpowszechniania informacji o ankiecie wykorzystaliśmy zarówno media społecznościowe, jak i konwencjonalne (jakie konkretnie?), jednak najwięcej wejść na stronę geoankiety pochodziło z artykułu opublikowanego przez epoznan.pl i z wpisów na Facebooku, m.in. na profilu rady osiedla. Z tego względu w ankiecie wzięły udział głównie osoby korzystające na co dzień z internetu.

Gdzie występują utrudnienia?

Bardzo ciekawym wynikiem była mapa miejsc, w których występują utrudnienia w przemieszczaniu się różnymi środkami transportu. Ta część ankiety dostarczyła bardzo bogatych danych, które mogą być wykorzystane do zaprojektowania lepszych skrzyżowań i wygodniejszych ulic. Przykładowo, komentarze dotyczące skrzyżowania u zbiegu ulic Poznańskiej, Mickiewicza i Jeżyckiej wskazywały jednoznacznie na problemy ze zbyt długim czasem oczekiwania pieszych na zmianę światła na zielone.

Gdzie występują utrudnienia?

Bardzo ciekawym dla urbanistów i urzędników wynikiem była mapa miejsc, w których występują utrudnienia w przemieszczaniu się różnymi środkami transportu.

Pozwoliła ona zidentyfikować ulice i skrzyżowania, które wymagają zmian (np. Mają najbardziej zniszczone chodniki, źle wyregulowane światła)

Odpowiedzi na pytania dały konkretne informacje o tym co przeszkadza uczestnikom i jak można to poprawić

Ta część ankiety dostarczyła bardzo bogatych danych do zaprojektowania lepszych skrzyżowań i wygodniejszych ulic. Przykładowo: komentarze dotyczące skrzyżowania u zbiegu ulic Poznańskiej, Mickiewicza i Jeżyckiej wskazywały jednoznacznie na problemy ze zbyt długim czasem oczekiwania pieszych na zmianę światła na zielone.

Skrzyżowanie ulic Jeżyckiej i Poznańskiej było często wskazywane w geoankiecie jako sprawiające trudności pieszym i kierowcom samochodów.
Wpisy dotyczące utrudnień w poruszaniu się zaprezentowaliśmy na mapie internetowej. Można ją obejrzeć pod http://jezyce.geoprezentacja.pl/punkty.html.

Wyniki geoankiety były prezentowane na mapie interaktywnej, na spotkaniach z radnymi osiedlowymi, ZDM i projektantem, na warsztatach z udziałem mieszkańców oraz w czasopiśmie osiedlowym “Nasze Jeżyce”.

Geodyskusja w internecie

Gdy warianty koncepcji zostały opracowane (kto je opracował?), pokazaliśmy je w internecie za pomocą geodyskusji. Umożliwiła ona przeglądanie rysunków koncepcji i danych dotyczących ruchu, a także dodawanie komentarzy i dyskusję między użytkownikami.

  • Warianty koncepcji zostały opracowane przez projektanta

Równolegle do geodyskusji odbywały się spotkania i warsztaty organizowane przez Gabinet Prezydenta Poznania. W wyniku rozmów – internetowych i “na żywo” – wiele szczegółów koncepcji zostało zmodyfikowanych, a niektórzy z uczestników zmienili swoje zdanie na temat zmian. Dyskusje pozwoliły też określić, które z proponowanych zmian są najmniej, a które najbardziej kontrowersyjne – zmiana wspomnianego wyżej skrzyżowania na rondo spotkało się głównie z pozytywnymi wypowiedziami, ale odwrócenie kierunków ruchu na dochodzących do niego ulicach wywołało wiele obaw mieszkańców.

Warsztaty konsultacyjne w Szkole Podstawowej nr 23, fot. M. Lamperska

“Ulice Jeżyc” ze względu na duże zróżnicowanie opinii mieszkańców, był jednym z najtrudniejszych projektów, w jakich braliśmy udział. Naszym atutem była społeczna działalność w radzie osiedla Jeżyce w Poznaniu i znajomość specyfiki osiedla.

Recenzja planisty, decydenta (kogoś kto korzystał z wyników lub kogoś kto zdecydował by przystąpić do procesu)

Co o geoankiecie sądzi planista?

Dane z geoankiety dostarczają mi wiedzy, która jest przydatna w pracy, a która nie jest dostępna w inny sposób. To metoda konsultacji, w której nie chodzi o przekazanie mieszkańcom decyzji projektowych, a raczej o zdobycie nowej perspektywy. Łukasz Walter, Biuro Inżynierii Transportu

Co o geoankiecie sądzi osiedlowy radny?

[Wypowiedź radnego]

Oprogramowanie geoankiety i geodyskusji zostało przygotowane i udostępnione w ramach projektu “Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy numer PBS3/A9/39/2015. Prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ankiety oraz analizą i prezentacją danych wykonaliśmy w ramach działalności społecznej w radzie osiedla Jeżyce.

Jaki był finał Waszej pracy? Wspominacie o dokumencie, a opisujecie geoankietę i geodyskusję? Czy opracowaliście także koncepcję?

Może warto dodać np. Ulice Jeżyc – krok po kroku

  1. Geoankieta z pytaniami do mieszkańców Jeżyc.
  2. Opracowanie wyników geoankiety.
  3. ….
  4. Geodyskusja z rysunkami różnych wariantów rozwiązań.
  5. Podsumowanie/raport/dokument ?

Wkleić przykładowe wypowiedzi na temat Poznańskiej/Jeżyckiej