Geoankieta dla zmian ruchu na Jeżycach

Geoankieta dla zmian ruchu na Jeżycach w ramach projektu „Ulice Jeżyc”, to narzędzie, które wprowadziło nową jakość do prowadzenia konsultacji społecznych w Poznaniu. Zebrane dane pozwoliły na identyfikację problemów, których przy użyciu tradycyjnych form konsultacji nie udało się wcześniej zidentyfikować.


Geneza projektu

W projekcie “Ulice Jeżyc” wzięliśmy udział ze względu na swoją społeczną działalność w ówczesnej Radzie Osiedla Jeżyce w Poznaniu. W 2017 roku z inicjatywy radnych osiedla, poznański Zarząd Dróg Miejskich zlecił opracowanie “Wielowariantowej koncepcji zmian organizacji ruchu na terenie osiedla Jeżyce”. Dokument ten miał w całościowy sposób analizować ruch na osiedlu. Jego celem było również określenie warunków przemieszczania się różnymi środkami transportu oraz propozycji zmiany w organizacji ruchu. Ze względu na duże zróżnicowanie opinii mieszkańców był to jeden z najtrudniejszych projektów, w jakich braliśmy udział.


Dlaczego geoankieta?

Na początkowym etapie prac zastosowaliśmy geoankietę do zbadania preferencji mieszkańców Jeżyc i rozpoznania utrudnień w poruszaniu się po osiedlu. W geoankiecie pytaliśmy także o proponowane lokalizacje różnych ułatwień dla poruszania się pieszo jak poszerzenie chodników czy wyniesione skrzyżowania. Geoankieta dla zmian ruchu na Jeżycach została odwiedzona przez ponad 2700 osób, które zaznaczyły na mapie 8960 obiektów.

Co ważne, ilość zebranych danych pozwoliła na przejrzyste przedstawienie miejsc wymagających najpilniejszej poprawy. Dokonaliśmy tego m.in. za pomocą geoprezentacji, na której pokazaliśmy utrudnienia w korzystaniu z różnych form transportu.


Geoankieta dla zmian ruchu na Jeżycach

Czy mieszkańcy chcą zmian?

Jednym z kluczowych zadań wdrożonej geoankiety była odpowiedź na pytanie – czy mieszkańcy chcą zmian, a jeżeli tak, to jakich? Dane z geoankiety pozwoliły między innymi oszacować jaka część uczestników opowiada się za uspokojeniem ruchu, a jaka część jest mu przeciwna. Informacje te były bardzo przydatne w podejmowaniu decyzji politycznych w tak newralgicznych i budzących emocje kwestiach jak ruch uliczny.Badania pokazały, że rozkład zwolenników i przeciwników zmian jest prawie równy, z małą przewagą tych pierwszych. Stosunkowo duża (jak na konsultacje społeczne) próba potwierdziła wcześniejsze głosy w debacie publicznej. Jednocześnie jednak wskazała nowe problematyczne punkty w przestrzeni miasta, które wcześniej nie były wymieniane w konsultacjach.

Podczas interpretacji danych musieliśmy zwrócić szczególną uwagę na reprezentatywność uczestników. Do rozpowszechniania informacji o ankiecie wykorzystaliśmy głównie media społecznościowe i konwencjonalne. Najwięcej wejść pochodziło z artykułu opublikowanego przez epoznan.pl i z wpisów na Facebooku, m.in. na profilu Rady Osiedla. W efekcie w ankiecie wzięły udział głównie osoby korzystające na co dzień z internetu. Warto więc pamiętać, by rozpowszechniać informacje o geoankietach za pomocą rożnych kanałów, a także, jeśli to możliwe, prowadzić badania uzupełniające poza siecią.


Jak poprawić ruch na Jeżycach?

W całym procesie analizy zebranych danych bardzo ciekawym dla urbanistów i urzędników wynikiem była mapa miejsc, w których występują utrudnienia w przemieszczaniu się różnymi środkami transportu. Pozwoliła ona zidentyfikować ulice i skrzyżowania, które wymagają zmian (np. mają najbardziej zniszczone chodniki, źle wyregulowane światła itp.). Odpowiedzi na pytania dały konkretne informacje na temat tego co przeszkadza uczestnikom ruchu i jak można to poprawić. Wkład ponad 2000 osób do konsultacji społecznych okazał się cennym źródłem praktycznych informacji.

Geoankieta dla zmian ruchu na Jeżycach dostarczyła bardzo bogatych danych pomocnych przy projektowaniu lepszych skrzyżowań i wygodniejszych ulic. Przykładowo: spora liczba komentarzy wskazywała jednoznacznie na problemy ze zbyt długim czasem oczekiwania pieszych na zmianę światła na zielone przy jednym z jeżyckich skrzyżowań. Na bazie tych opinii pojawiła się koncepcja stworzenia w tym miejscu ronda.


Skrzyżowanie ulic Jeżyckiej i Poznańskiej było często wskazywane w geoankiecie jako sprawiające trudności pieszym i kierowcom samochodów.

Dane z geoankiety dostarczają mi wiedzy, która jest przydatna w pracy, a która nie jest dostępna w inny sposób. To metoda konsultacji, w której nie chodzi o przekazanie mieszkańcom decyzji projektowych, a raczej o zdobycie nowej perspektywy

Łukasz Walter, Biuro Inżynierii Transportu

Geoankieta dla zmian ruchu na Jeżycach
Wpisy dotyczące utrudnień w poruszaniu się zaprezentowaliśmy na mapie internetowej. Można ją obejrzeć pod http://jezyce.geoprezentacja.pl/punkty.html.

Ostatecznie pełne wyniki geoankiety były prezentowane na mapie interaktywnej w formie geoprezentacji. Przedstawion je również na spotkaniach z radnymi osiedlowymi, ZDM i projektantem, na warsztatach z udziałem mieszkańców oraz w czasopiśmie osiedlowym “Nasze Jeżyce”. Pozwoliło to na podzielenie się istotną wiedzą z szerokim gronem odbiorców.

Następny krok – geodyskusja

Po opracowaniu wariantów koncepcji przez projektantów oraz Zarząd Dróg Miejskich, przeszliśmy do kolejnego etapu procesu – geodyskusji. Narzędzie to umożliwiło mieszkańcom przeglądanie rysunków koncepcji i danych dotyczących ruchu, a także dodawanie komentarzy i dyskusję między zainteresowanymi stronami.


Geoankieta dla zmian ruchu na Jeżycach

Co istotne, równolegle do geodyskusji odbywały się spotkania i warsztaty organizowane przez Gabinet Prezydenta Poznania. W wyniku rozmów – internetowych i “na żywo” – wiele szczegółów koncepcji zostało zmodyfikowanych. Co więcej, niektórzy z uczestników zmienili swoje zdanie na temat proponowanych rozwiązań. Dyskusje pozwoliły też określić, które ze zmian są najmniej, a które najbardziej kontrowersyjne. Modyfikacja wspomnianego wyżej skrzyżowania na rondo spotkała się głównie z pozytywnymi wypowiedziami, ale odwrócenie kierunków ruchu na dochodzących do niego ulicach wywołało wiele obaw mieszkańców.


Warsztaty konsultacyjne w Szkole Podstawowej nr 23, fot. M. Lamperska

Geoankieta i geodyskusja pozwoliły nam na zebranie danych, których nie bylibyśmy w stanie uzyskać posługując się tylko standardowymi konsultacjami. Ujawniły pełne zróżnicowanie opinii, pozwoliły powiązać je z konkretnymi miejscami i problemami do rozwiązania oraz przyczyniły się do bardziej merytorycznej dyskusji.

Filip Schmidt, Prezes Zarządu Osiedla Jeżyce


Podsumowanie projektu

Rezultatem końcowym naszego udziału w projekcie była geoprezentacja wyników w formie internetowej oraz przygotowanie merytorycznego raportu. Zawierał on zestawienie danych oraz rekomendacje do wykorzystania przez urzędników oraz planistów.

“Ulice Jeżyc” ze względu na duże zróżnicowanie opinii mieszkańców, był jednym z najtrudniejszych projektów, w jakich braliśmy udział. Naszym atutem była społeczna działalność w Radzie Osiedla Jeżyce w Poznaniu i znajomość specyfiki osiedla.

Połączenie geoankiety na wysokiej próbie oraz uzupełnienie jej geodyskusją oraz licznymi spotkaniami i warsztatami pomogły w stworzeniu koncepcji akceptowalnej dla jak największej grupy mieszkańców.


Projekt – krok po kroku

KROK 1

Geoankieta z pytaniami do mieszkańców Jeżyc
KROK 2

Opracowanie wyników geoankiety.
KROK 3

Przygotowanie koncepcji na bazie opinii mieszkańców
KROK 4

Geodyskusja na temat zaprezentowanych koncepcji
KROK 5

Przygotowanie raportu oraz podsumowania zebranych opinii


Oprogramowanie geoankiety i geodyskusji zostało przygotowane i udostępnione w ramach projektu “Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy numer PBS3/A9/39/2015. Prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ankiety oraz analizą i prezentacją danych wykonaliśmy w ramach działalności społecznej w radzie osiedla Jeżyce.